Psychiatria pre prax 3/2006

Akútny psychotický pacient z pohľadu práva

MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský

Článok prezentuje právnu problematiku v súvislosti s akútnym psychotickým stavom. Pacient s akútnym psychotickým stavom predstavuje urgentnú medicínsku situáciu, ktorú treba bezodkladne diagnosticky aj terapeuticky riešiť. V prípade, že tento stav (u konkrétneho pacienta) predstavuje vážne riziko ohrozenia seba samého alebo okolia, alebo jeho neliečením hrozí vážne zhoršenie zdravotného stavu pacienta, musí lekár zabezpečiť adekvátnu zdravotnícku starostlivosť aj bez súhlasu pacienta. Môže žiadať aj asistenciu polície. Tieto skutočnosti právne ošetrujú nižšie uvedené zákony, ktoré určujú kompetencie a povinnosti zdravotníckeho personálu, zdravotníckych zariadení a polície a chránia práva pacienta.

Kľúčové slová: akútny psychotický stav, informovaný súhlas pacienta, asistencia polície.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LEGAL ASPECTS OF AN ACUTE PSYCHOTIC PATIENT

The article describes legal problems related to an acute psychotic state. A patient with an acute psychotic state is a medical emergency that has to be immediately diagnostically assessed and treated. In a case (in an individual patient) that the condition means a serious threat to the patient or the surrounding or if the lack of treatment could deteriorate patient´s health seriously, a physician is obliged to provide health care measures even without an agreement of the patient. Police can be asked to assist as well. These facts are legally supported in the below mentioned laws that specify duties and competence of health care workers, hospitals and police and protects rights of patients.

Keywords: acute psychotic state, patient informed consent, police assistance.