Psychiatria pre prax 3/2013

Adjuvantný trazodón v terapii sexuálnych dysfunkcií pri liečbe depresívnej poruchy escitalopramom

MUDr. Andrej Smetánka

Cieľom práce bolo preverenie hypotézy, že pridaním adjuvantného trazodónu (50 – 150 mg) sa zmiernia alebo vymiznú sexuálne dysfunkcie (SD) vzniknuté počas liečby depresie escitalopramom (10 mg). Z 20 pacientov 14 prešlo kompletným 3-mesačným sledovaním, 6 pacientov neukončilo kompletné sledovanie s postupným drop outom pre neúčinnosť a vedľajší nežiaduci účinok trazodónu. V sledovanej vzorke 20 pacientov sa po nasadení escitalopramu vyskytlo 24 sexuálnych dysfunkcií (u 4 pacientov boli prítomné súčasne dve dysfunkcie). Po nasadení trazodónu a po 3-mesačnom sledovaní došlo k čiastočnému ústupu u 9 (47,5 %) sexuálnych dysfunkcií oproti počiatočnému stavu, k úplnému vymiznutiu SD u 9 (47,5 %) a u jednej SD nedošlo k významnej zmene (5 %). V celkovom meradle teda došlo k signifikantnému poklesu intenzity SD oproti stavu pred nasadením trazodónu – t = 9,13*** (p < 0,0001). Priemerná intenzita SD po troch mesiacoch užívania trazodónu bola 0,68 (SD = 0,75).

Kľúčové slová: depresívna porucha, sexuálne dysfunkcie, escitalopram, trazodón.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant trazodone in the treatment sexual dysfunctions of escitalopram in the therapy of major depressive disorder

The aim of this work was to verify the hypothesis that the addition of adjuvant trazodone (50–150 mg) will result in mitigation or the resolving of sexual dysfunctions (SD) that have incurred during the treatment of depression with escitalopram (10 mg). 20 patients were treated, 14 underwent a complete 3 months observation, 6 patients did not finish the complete observation with following gradual drop outs due to the ineffectiveness and undesired side effects of the trazodone. In the studied sample of 20 patients, 24 sexual dysfunctions have occurred after the initiation of escitalopram (4 patients were simultaneously presented with two SD). After 3 months of observation after the initiation of trazodone there was a partial retreat in 9 (47.5%) of sexual dysfunctions from the original status, a complete resolution of SD in 9 (47.5%) and one case of SD there was no significant change (5%). Therefore in the overall scale there was a significant decrease in the intensity of SD compared to the state before the initiation of trazodone – t=9.13 *** (p<0.0001). The average intensity of the SD after three months of use of trazodone was 0.68 (SD=0.75).

Keywords: depressive disorder, sexual dysfunctions, escitalopram, trazodon.