Praktické lekárnictvo 3/2020

Zavedenie štúdia lekárnictva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (Slovenskej univerzity) v Bratislave

Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.

V medzivojnovom období nebola na Slovensku vzdelávacia inštitúcia, ktorá by zabezpečovala odbornú prípravu lekárnikov. Vysokoškolské štúdium pre lekárnikov bolo na Slovensku zavedené až v roku 1939 v dôsledku zmien politickej situácie po rozpade Československa. Pri tvorbe koncepcie a realizácii štúdia lekárnictva zohrala významnú úlohu Lekárska fakulta Slovenskej univerzity (dnešná Univerzita Komenského) v Bratislave. Koncepcia a organizácia štúdia sa postupne menili od dvojročnej prípravy lekárnikov k štvorročnému modelu vysokoškolského štúdia farmácie. Napriek tomu, že výučba lekárnictva v prvých rokoch narážala aj na personálne, priestorové a technické problémy, postupne sa podarilo vybudovať predpoklady pre realizáciu plnohodnotného vysokoškolského štúdia farmácie a pre vznik Farmaceutickej fakulty SU v Bratislave v roku 1952.

Kľúčové slová: história, lekárnictvo, vzdelávanie, Lekárska fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (Slovenskej univerzity) v Bratislave, Slovensko, 1939-1952

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Introduction of the Study of Pharmacy at the Faculty of Medicine of Comenius University (Slovak University) in Bratislava

In the interwar period, there was no educational institution in Slovakia that would provide training for pharmacists. University studies for pharmacists were introduced in Slovakia only in 1939 due to changes in the political situation after the dissolution of Czechoslovakia. The Faculty of Medicine of the Slovak University (nowadays Comenius University) in Bratislava has played an important role in creation of the concept and implementation of the study of pharmacy. The concept and organization of the study gradually changed from a two-year training of pharmacists to a four-year model of university study of pharmacy. In spite of the fact that the teaching of pharmacy in the first years encountered personnel, spatial and technical problems, it was gradually possible to build up the preconditions for the implementation of a full-fledged university study of pharmacy and for the establishment of the SU Faculty of Pharmacy in Bratislava in 1952.

Keywords: history, pharmacy, education, Faculty of Medicine and Faculty of Pharmacy, Comenius University (Slovak University) in Bratislava, Slovakia, 1939-1952