Praktické lekárnictvo 3/2022

Vyhodnotenie 6-mesačnej nutričnej intervencie na vybrané parametre u malnutričných pacientov v SR

MUDr. Peter Marko, MPH

Naša ambulancia sa zapojila do celoštátneho sledovania 6-mesačnej cielenej nutričnej intervencie vysokoproteínovým vysokoenergetickým prípravkom v súbore 471 pacientov s malnutríciou. Sledovanie bolo primárne zamerané na meranie efektu nutričnej intervencie na zmeny telesnej hmotnosti, BMI a obvodu dominantného ramena. Dosiahnuté zlepšenia korelovali s compliance pacientov a ich kvalitou života. Národná štúdia prebehla v období pandémie COVID-19 počas mesiacov júl až október 2020 s preukázateľným zlepšením primárne i sekundárne sledovaných parametrov. K najčastejším skupinám diagnóz patrili nádorové ochorenia (26,8 %), ochorenia tráviacej sústavy (21,7 %) a endokrinné/nutričné/metabolické ochorenia (21,0 %). Tieto štatistky potvrdzujú, že problém malnutrície sa netýka iba onkologických pacientov.

Kľúčové slová: Svetový deň boja proti rakovine, vysokoproteínová enterálna výživa, zlepšenie sledovaných parametrov, zvýšenie sledovanej hmotnosti, zlepšenie kvality života

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Evaluation of six-month targeted nutritional intervention on selected parameters in patients with malnutrition

Our general practitioner´s office has joined the national six-month targeted nutritional intervention program using a high-protein high- -energy supplement to monitor 471 patients with malnutrition. It was primarily focused on patient’s changes in weight, BMI and dominant arm circumference. The achieved improvements correlated with the compliance and the quality of life of the patient. The national study was carried out during the COVID-19 pandemic from July to October 2020 and it showed provable improvement of the primarily and secondarily monitored parameters. Cancer (26,8 %), gastrointestinal diseases (21,7 %) and endocrine/nutritional/metabolic diseases (21,0 %) were among the most frequent causes of malnutrition. This statistic proves that the malnutrition problem does not apply only to cancer patients.

Keywords: World Cancer Day, high-protein enteral nutrition, the improvement of monitored parameters, the increase in monitored weight, the improvement of the quality of life