Praktické lekárnictvo 4/2016

Úloha klinického farmaceuta v zdravotníckej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici Nitra

PharmDr. Mária Göböová, PhD.

Klinickí farmaceuti zohrávajú dôležitú úlohu v optimalizácii farmakoterapie. Spolupracujú na voľbe účinnej a bezpečnej liečby, a tak minimalizujú riziko vzniku nežiaducich účinkov a zlyhania farmakoterapie. Klinický farmaceut by mal byť súčasťou zdravotníckeho tímu v každej nemocnici.

Kľúčové slová: klinický farmaceut, optimalizácia farmakoterapie, terapeutické monitorovanie hladín liečiv

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of the clinical pharmacist in the health care in Teaching hospital Nitra

Clinical pharmacists play an important role in the optimization of pharmacotherapy. They cooperate in choosing an effective and safe treatment and so minimize adverse effects and failure of pharmacotherapy. Clinical pharmacist should be part of the health care team in each hospital.

Keywords: clinical pharmacist, optimization of pharmacotherapy, therapeutic drug monitoring