Praktické lekárnictvo 3/2019

Účinná a bezpečná liečba bronchiálnej astmy počas gravidity

PharmDr. Mária Göböová, PhD., MUDr. Katarína Šípošová, doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.

Bronchiálna astma je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich chronických ochorení u tehotných žien. Liečba bronchiálnej astmy počas tehotenstva sa nelíši od liečby u žien, ktoré nie sú tehotné. Väčšina liekov používaných na liečbu tohto ochorenia sa javí ako bezpečná. Riziko poškodenia plodu môže skôr vzniknúť ako dôsledok nekontrolovanej astmy než z užívaných liekov na jej prevenciu alebo liečbu počas gravidity. Z dôvodu obavy o zdravý vývoj plodu tehotné ženy často ukončujú antiastmatickú liečbu bez konzultácie so špecialistom a zvyšujú tak riziko exacerbácie astmy. Farmaceuti hrajú významnú úlohu v redukcii rizika exacerbácie astmy. Poskytujú konzultácie lekárom o vhodnej liečbe, edukujú tehotné ženy o správnom užívaní inhalačných liekov, dodržiavaní životosprávy a dôležitosti dobre kontrolovanej astmy počas gravidity.

Kľúčové slová: bronchiálna astma, gravidita, antiastmatická liečba, H1-antihistaminiká, klinický farmaceut

The effective and safe therapy of bronchial asthma during pregnancy

Bronchial asthma is one of the most common chronic disease in pregnant women. The drug treatment of bronchial asthma in pregnancy is no different from in non-pregnant women. The most drugs used to treat asthma appears to be safe. The risk of harm to the fetus comes from poorly controlled asthma rather than from drugs used to prevent or treat this disease during pregnancy. Because of concern about healthy fetal development, pregnant women often stop anti-asthmatic therapy without consulting a specialist and increase the risk of asthma exacerbation. Pharmacists play an important role in reducing the risk of exacerbation of asthma. The pharmacists advise doctors about appropriate therapy, educate pregnant women about the correct use of inhalers, adherence to the right lifestyle and about the importance of well-controlled bronchial asthma during pregnancy.

Keywords: bronchial asthma, pregnancy, anti-asthmatic treatment, H1-antihistamines, clinical pharmacist