Praktické lekárnictvo 1/2016

Terapia vírusových infekcií horných dýchacích ciest multisymptomatickými liečivami

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., PharmDr. Andrea Gažová, PhD., Mgr. Simona Valášková

Správne diagnostikovanie infekčného ochorenia, s ktorým pacient prichádza k lekárovi alebo do lekárne, je prvým úspešným krokom k jeho liečbe. Rozlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej už v súčasnosti nie je vďaka CRP testom žiadny problém, ale stále treba dbať na správnu komunikáciu s pacientom. Vek, pohlavie a pridružené chronické ochorenia sú pre lekárnika najdôležitejšie informácie, ktoré by mal o pacientovi vedieť. Správne položenými otázkami o anamnéze sa stanoví liečba multisymptomatickými liečivami. Ak je potrebné a zdravotný stav pacienta to nedovoľuje, uprednostňujú sa prípravky, ktoré liečia jednotlivé príznaky ochorenia.

Kľúčové slová: infekcie horných dýchacích ciest, multisymptomatické lieky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of viral infections of the upper respiratory tract of multisymptomatic drugs

Correctly diagnosing infectious diseases with which the patient comes to the doctor or pharmacy is the first successful step for its treatment. Difference between bacterial and viral infection thanks to CRP test it is no problem today. Age, gender and associated chronic diseases are the most important information for the pharmacist that should know about the patient. By the questions correctly about history is determined multisymptomatic treatment, or if necessary, and the condition of patient does not permit this, preference is given to products that treat individual symptoms.

Keywords: infection, multisymptomatics drugs