Praktické lekárnictvo 4/2012

Súčasné názory na liečbu glaukómu

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., MUDr. Peter Žiak, PhD., MUDr. Milena Čipkalová, doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Autori poukazujú na dôležitosť liečby glaukómu, pretože neliečenie tohto ochorenia vedie k postupnej progresívnej strate centrálneho videnia s následnou slepotou. Akceptujú názor, že glaukóm je následok konfliktu medzi vnútroočným tlakom a perfúznym tlakom hlavy zrakového nervu. V liečbe sa osvedčilo aditívne a synergické pôsobenie antiglaukomatík. Stúpa tiež význam neuroprotekcie ako prevencie glaukomatóznej neuropatie zrakového nervu. V liečbe glaukómu sa využívajú liečivá z rôznych farmakologických skupín – parasympatikomimetiká, inhibítory karboanhydrázy, sympatikomimetiká, alfa-sympatikolytiká a analógy prostaglandínov. V mechanizme účinku týchto skupín sa uplatňuje zníženie produkcie alebo zlepšenie odtoku komorového moku, ako aj zníženie episklerálneho venózneho tlaku a zlepšenie uveosklerálneho odtoku.

Kľúčové slová: glaukóm, parasympatikomimetiká, inhibítory karboanhydrázy, sympatikomimetiká, alfa-sympatikolytiká, analógy prostaglandínov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current opinions on the treatment of glaucoma

The authors point to the importance of treatment of glaucoma, because untreated disease leads into progressive central vision loss and then into blindness. They accept theory, that glaucoma is result of conflict between intraocular pressure and perfusion pressure of the optic nerve head (disc). In therapy is proved additive and synergic effect of combination of antiglaucomatics. Nowadays there is increasing importance of neuroprotection as well to prevent glaucomatous neuropathy of optic nerve. In therapy of glaucoma are used drugs from different pharmacological groups- parasympathomimetic drugs, carbonic anhydrase inhibitors, sympathomimetics, alfa sympatholytics and prostaglandin analogues. The mechanism of action of these groups is applied to reduce production or increase outflow of aqueous humour, to decrease episcleral blood pressure as well to improve outflow through uveoscleral duct.

Keywords: glaucoma, parasympathomimetic drugs, carbonic anhydrase inhibitors, sympathomimetics, alfa sympatholytics, prostaglandin analogues.