Praktické lekárnictvo 1/2016

Štandardné dispenzačné postupy: zinok (systémovo)

PharmDr. Peter Stanko

Štandardné dispenzačné postupy sú všeobecné postupy a odporúčania pre dispenzačnú činnosť poskytovanú pacientovi v rámci leká- renskej starostlivosti ako neoddeliteľnej súčasti zdravotnej starostlivosti o pacienta. Štandardné dispenzačné postupy sa týkajú liekov registrovaných na Slovensku a zohľadňujú všetky odborné aspekty vyplývajúce z platných súhrnov liekových charakteristík (SPC) schvá- lených štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a/alebo Európskou liekovou agentúrou. Štandardné dispenzačné postupy v predkladanej podobe nie sú legislatívne záväzné.

Kľúčové slová: dispenzácia, dispenzačné minimum, konzultačné minimum, štandardné dispenzačné postupy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dispensing guidelines – zinc, systemic administration

Dispensing guidelines represent general methods and recommendations for pharmacy dispensation provided as a standard patient care in the scope of pharmaceutical care. Dispensing guidelines are presented for all drugs registered in Slovak republic. They include all professional aspects and skills according to specific product characteristics (SPC) approved by Slovak Institute of Drug Control and/ or European Medicines Agency. Dispensing guidelines in present template and content are not directed by law.

Keywords: dispensing, dispensing basics, consultation basics, dispensing guidelines