Praktické lekárnictvo 2-3/2014

Štandardné dispenzačné postupy: oxymetazolín (lokálne podávanie)

PharmDr. Peter Stanko

Štandardné dispenzačné postupy sú všeobecné postupy a odporúčania pre dispenzačnú činnosť poskytovanú pacientovi v rámci lekárenskej starostlivosti ako neoddeliteľná súčasť zdravotnej starostlivosti o pacienta. Štandardné dispenzačné postupy sa týkajú liekov registrovaných na Slovensku a zohľadňujú všetky odborné aspekty vyplývajúce z platných súhrnov liekových charakteristík (SPC) schválených Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a/alebo Európskou liekovou agentúrou. Štandardné dispenzačné postupy v predkladanej podobe nie sú legislatívne záväzné.

Kľúčové slová: dispenzácia, dispenzačné minimum, konzultačné minimum, štandardné dispenzačné postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dispensing guidelines: oxymetazolin, local administration

Dispensing guidelines represent general methods and recommendations for pharmacy dispensation provided as a standard patient carein the scope of pharmaceutical care. Dispensing guidelines are presented for all drugs registrated in Slovak republic. They include all professional aspects and skills according to specific product characteristics (SPC)approved by Slovak Institute of Drug Controle and/ or European Medicines Agency. Dispensing guidelines in present template and contentare not directed by law.

Keywords: dispensing, dispensing basics, consultation basics, dispensing guidelines.