Praktické lekárnictvo 4/2020

Specifics of drug treatment using OTC medications in pregnant and breastfeeding women from the community pharmacist´s point of view

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.,, Mgr. Gabriela Maťašová

Background: Pregnancy and breastfeeding in terms of medication use may be sensitive and risky. Medications for use cross the placental barrier to some extent or transfer into breast milk and may thus have an effect on the foetus, or a breastfed baby. Objective: The aim of our research was to find out a knowledge level of community pharmacists regarding suitable and safe non-prescription drugs for use by pregnant or breastfeeding women in the drug treatment of the most common diseases and health problems. Methods: The knowledge level of pharmacists regarding OTC (over-the-counter) medications for use in pregnant and breastfeeding women was evaluated by way of anonymous questionnaire survey methods. Results: In total, 120 respondents were included in the research. Up to 70% of them would choose medications containing alginic acid for hyperacidity in pregnant patients. Paracetamol was the most recommended analgesic for women in each stage of pregnancy or breastfeeding. When having a dry or productive cough, mostly homeopathic and natural remedies were recommended for women who were pregnant or breastfeeding. When suffering from allergic rhinitis, 83% of respondents recommended cetirizine and a hypertonic nasal spray. Conclusion: According to the findings of our research, we can say that the pharmacists´ knowledge is adequate, although more quality is required, especially regarding OTC medications for use when recommendations are primarily in community pharmacists´ hands.

Kľúčové slová: pregnancy, breastfeeding, drug treatment, OTC medications, community pharmacist

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Špecifiká farmakoterapie OTC liekmi u tehotných a dojčiacich žien z pohľadu verejného lekárnika

Úvod: Tehotenstvo a dojčenie predstavujú z hľadiska užívania liekov citlivé a rizikové obdobia. Užívané liečivá prestupujú v rôznej miere placentárnou bariérou alebo prechádzajú do materského mlieka a môžu ovplyvniť vyvíjajúci sa plod, respektíve dojčené dieťa. Cieľ: Cieľom nášho výskumu bolo zistiť úroveň vedomostí verejných lekárnikov o vhodnosti a bezpečnosti užívania liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, u tehotných a dojčiacich žien pri farmakoterapii najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení a zdravotných problémoch. Metodika: Mieru vedomostí lekárnikov o užívaní OTC (over-the-counter) liekov u tehotných a dojčiacich žien pri vybraných často sa vyskytujúcich ochoreniach a zdravotných problémoch sme vyhodnotili spracovaním anonymného dotazníkového prieskumu. Výsledky: Prieskumu sa zúčastnilo 120 respondentov. 70 % respondentov by volilo u tehotných pacientok pri hyperacidite prípravky s obsahom kyseliny algínovej. Najčastejšie odporúčaným analgetikom bol vo všetkých obdobiach tehotenstva aj počas dojčenia paracetamol. Pri ťažkostiach so suchým alebo s produktívnym kašľom boli ženám počas tehotenstva a v období dojčenia najčastejšie odporúčané homeopatické prípravky alebo prírodné preparáty. Pri alergickej rinitíde 83 % respondentov odporučilo liečivo cetirizín a hypertonický nosový sprej. Záver: Na základe výsledkov nášho prieskumu môžeme konštatovať, že vedomosti lekárnikov sú na dobrej úrovni, ale je potrebné ich skvalitniť, najmä čo sa týka užívania OTC liekov, keď je rozhodnutie odporučiť liek najmä v rukách farmaceuta.

Keywords: tehotenstvo, dojčenie, farmakoterapia, OTC lieky, verejný lekárnik