Praktické lekárnictvo 1/2023

Profylaktická liečba migrény a jej najčastejšie chyby

MUDr. Babeta Hofericová

Migréna je najčastejším typom primárnej bolesti hlavy, s ktorým sa v neurologickej praxi stretávame. Práca prináša aktuálne diagnostické kritériá pre najčastejšie typy migrény, stručný aktuálny prehľad akútnej liečby, ale zameraná je predovšetkým na profylaktickú liečbu ťažších foriem migrény – na výber vhodného profylaktika, správne načasovanie začatia, ukončenia liečby a zdôraznenie najčastejších chýb tejto liečby.

Kľúčové slová: migréna, epizodická migréna, chronická migréna, profylaktická liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Prophylactic treatment of migraine and the most common mistakes

Migraine is the most common type of primary headaches encountered in neurological practice. This article provides the overview of current diagnostic criteria for the most common types of migraine, a brief up to date summary of acute treatment, but it is mainly focused on prophylactic treatment of more severe forms of migraine – choosing a suitable prophylactic drug, optimal timing of initiation, termination of treatment and highlighting the most common types of mistakes in treatment.

Keywords: migraine, episodic migraine, chronic migraine, prophylactic treatmen