Praktické lekárnictvo 4/2014

Profesijná spokojnosť lekárnikov na Slovensku

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Profesionálna spokojnosť farmaceuta ako poskytovateľa zdravotníckych služieb nemá pevne stanovené štandardy. Na Slovensku sa kvalita pracovného života lekárnikov zatiaľ nestala predmetom systematického výskumu a hodnotenia. Prieskum ukázal vysokú mienku lekárnikov o kvalite poskytovanej lekárenskej starostlivosti. Predpokladáme, že uvedené hodnotenie môže súvisieť s celkovou spokojnosťou lekárnikov s prácou, ktorú vykonávajú, s platom a s rozsahom pracovného času.

Kľúčové slová: lekárnik, profesijná spokojnosť, lekárenská starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Professional satisfaction of pharmacists in Slovakia

Professional satisfaction of pharmacists as providers of health services, has no firmly established standards. In Slovakia, the quality of working life pharmacists has not yet been subject to systematic research and evaluation. Research showed a high opinion of pharmacists about the quality provision pharmaceutical care. We expect that this review may be related to the overall satisfaction of pharmacists with the work carried out, with a salary and a range as working time.

Keywords: pharmacist, professional satisfaction, pharmaceutical care.