Praktické lekárnictvo 4/2022

Prevencia a podporná liečba COVID-19 pomocou nutraceutík v ambulantnej praxi

MUDr. Ivan Varga, PhD.

Pandémia COVID-19 vyvolaná novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 predstavuje vážny medicínsky i spoločenský problém. Úmrtnosť na ochorenie ostáva vysoká napriek súčasným preventívnym i liečebným postupom najmä v ohrozených skupinách obyvateľstva. Akceptovaným rizikovým faktorom nepriaznivej prognózy ochorenia je nedostatok vitamínov a minerálov, ktorý je príčinou slabšej imunitnej odpovede na virémiu a nekontrolovanej sekundárnej zápalovej reakcie organizmu. Použitie vitamínov C a D, ako aj minerálov (zinku, selénu, horčíka) a iných špecifických nutraceutík (kvercetín, melatonín, N-acetylcysteín) má potenciál znížiť množstvo infikovaných ľudí, zlepšiť prognózu chorých s miernym priebehom COVID-19 a napokon minimalizovať počet pacientov, ktorí budú vyžadovať intenzívnu nemocničnú starostlivosť. V článku sú zhrnuté aktuálne poznatky na túto tému. Odporúčania pre ambulantné použitie nutraceutík v každodennej praxi prináša tabuľka v závere textu.

Kľúčové slová: COVID-19, nutraceutiká, vitamíny, minerály, ambulantná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention and supportive therapy of COVID-19 using nutraceuticals in outpatient practice

The COVID-19 pandemic caused by the new species of coronavirus SARS-CoV-2 is a serious medical and social problem. Despite of current preventive and therapeutic procedures mortality from the disease remains high, especially in vulnerable groups of the population. The deficiency of vitamins and minerals is an accepted risk factor for an unfavorable prognosis of the disease due to weaker immune reaction to viremia and an uncontrolled secondary inflammatory response of the organism. The use of vitamins C and D, as well as minerals (zinc, selenium, magnesium) and other specific nutraceuticals (quercetin, melatonin, N-acetylcysteine) has the potential to reduce the number of infected people, improve the prognosis of patients with mild COVID-19 and finally minimize the number of those ones who will require intensive hospital care. The article summarizes current knowledge on this topic. Recommendations for outpatient use of nutraceuticals in everyday practice are provided in the table at the end of the text.

Keywords: COVID-19, nutraceuticals, vitamins, minerals, outpatient treatment