Praktické lekárnictvo 1/2013

Pomôcky na vlhké hojenie rán

Mgr. Lucia Balcieraková

Existuje mnoho spôsobov liečby rán, preto je dôležité zvoliť správny spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje danému problému. Prihliada sa na typ a stav rany, ale aj na finančnú náročnosť a dostupnosť liečby, na pohodlie pacienta a dĺžku trvania liečby. Moderné krytia fungujú na princípe tvorby vlhkého prostredia v rane, preto sa používa termín vlhká terapia. Je to moderný spôsob ošetrenia rán vo všetkých troch fázach hojenia – čistenia, granulácie a epitelizácie. Na vlhkú terapiu sa používajú hlavne hydrokoloidy, algináty, semipermeabilné okluzívne krytia, neadhezívne penové krytia, penové prípravky a PU hydrogély.

Kľúčové slová: koža, chronická rana, hojenie rán, pomôcky na vlhkú terapiu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Moist therapy wound dressings

There are many ways of treating wounds in medical practice, it is important to choose the right method that best suits the problem. We have to take account of the type and condition of the wound, but also the financial demands and the availability of treatment, the patient’s comfort and the duration of treatment. Modern dressings work on the principle of moist wound environment, therefore the term moist therapy is used. It is a modern way of wound treatment in all three phases of healing – purification, granulation and epithelialization. For the moist therapy are mainly used hydrocolloids, alginates, semipermeable occlusive dressings, non-adhesive foam dressings and foam dressings.

Keywords: skin, chronic wound, wound healing, moist therapy wound dressings.