Praktické lekárnictvo 4/2022

Nové intravenózne cefalosporíny na použitie v pediatrii: ceftarolín a ceftazidím-avibaktám

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Antimikrobiálna rezistencia gramnegatívnych baktérií je globálnym zdravotníckym problémom. Svetová zdravotnícka organizácia označila Enterobacteriaceae produkujúce širokospektrálne betalaktamázy a karbapeném rezistentné Enterobacteriaceae za prioritné patogény, keďže predstavujú kritickú hrozbu pre ľudské zdravie. Problémom je aj zvyšujúca sa prevalencia infekcií vyvolaných multirezistentnými Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter baumani, ako aj meticilín rezistentným Staphylococcus aureus. V ostatných rokoch boli vyvinuté viaceré nové antimikrobiálne látky so špecifickými vlastnosťami na použitie pri určitých klinických stavoch. U detí sú však nové terapeutické možnosti limitované hlavne na nové cefalosporíny. Tento článok poskytuje všeobecný prehľad o najnovších cefalosporínoch schválených pre intravenóznu liečbu závažných infekcií u detí. Ceftarolín je indikovaný na liečbu komplikovaných infekcií kože a mäkkých tkanív a pneumóniu získanú v komunite. Ceftazidím-avibaktám je schválený na liečbu komplikovanej intraabdominálnej infekcie, komplikovanej infekcie močových ciest, pneumónie získanej v nemocnici a liečbu infekcií spôsobených aeróbnymi gramnegatívnymi organizmami s obmedzenými možnosťami liečby.

Kľúčové slová: deti, cefalosporíny, antimikrobiálna rezistencia, mechanizmus účinku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New intravenous cephalosporines in pediatrics: ceftaroline, and ceftazidime-avibactam

Antimicrobial resistance of Gram-negative bacteria is a global health issue. The World Health Organization designated extended beta-lactamase producing and carbapenem-resistant Enterobacteriaceae critical priority level bacteria as they pose the greatest threat to human health. Also, infections by multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumani as well as methicillin resistant Staphylococcus aureus are an emerging problem. In recent years, several new antimicrobial products have been developed, each with particular characteristics rendering it appropriate for certain clinical situations. In Pediatrics, new therapeutic options are mostly limited to new cephalosporines. This article reviews the general features of the newest cephalosporines approved for intravenous therapy of severe infections in children. Ceftaroline is indicated for the treatment of complicated skin and soft tissue infections and community-acquired pneumonia. Ceftazidime- -avibactam is approved for the treatment of complicated intra-abdominal infections, complicated urinary tract infections, hospital-acquired pneumonia and for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms with limited treatment options.

Keywords: children, cephalosporines, antimicrobial resistance, mechanism of action