Praktické lekárnictvo 4/2013

Nákladové aspekty antibiotickej terapie

PharmDr. Adela Lagin, PharmDr. Miroslava Snopková, Phd.

Infekčné ochorenia spôsobené rôznymi druhmi mikroorganizmov sú napriek všetkým snahám častou príčinou mnohých chorôb. Náklady na terapiu spôsobenú rezistentnými baktériami vedú k nárastu celkových nákladov tak priamych, ako aj nepriamych. Odhad prostredníctvom analýzy nákladov na ochorenie umožňuje vyčíslenie finančných prostriedkov vynaložených na antibiotickú terapiu. Časť nepriamych nákladov vzniká následkom poklesu produktivity a neprítomnosti v zamestnaní, kde pre ich reálne vyčíslenie je potrebné brať do úvahy stratu hrubého domáceho produktu (HDP).

Kľúčové slová: celkové náklady, priame náklady, nepriame náklady, antibiotická terapia, hrubý domáci produkt.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infectious diseases have caused by different types of microorganisms are the common cause of many disease. Costs for treatment of diseases caused by resistant bacterias are responsibility of increasing overall costs as well as direct and indirect. Cost analysis enables to quantify of finance used on antibiotics therapy. Productivity loss and absenteeism from work introduce one of parts the indirect cost, where have been necessary the loss in GDP.

Keywords: total costs, direct costs, indirect costs, antibiotic therapy, GDP.