Praktické lekárnictvo 4/2021

Možnosti skvalitnenia farmaceutickej starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami vo verejných lekárňach

PharmDr. Slavomila Hričáková, Doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc., Mgr. Michaela Sasváriová, Mgr. Lazar Salvaras

Štatistické výstupy o počte vyšetrovaných pacientov v psychiatrických ambulanciách a o spotrebe liekov užívaných v SR naznačujú vysokú frekventovanosť psychiatrických pacientov vo verejných lekárňach. Úzka korelácia psychiatrických ochorení s ochoreniami kardiometabolického systému si vyžaduje potrebu efektívnej a kvalitnej farmaceutickej starostlivosti o pacientov s duševnými ochoreniami, keďže farmaceut vo verejnej lekárni sa podieľa na primárnej zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie kvality a efektivity farmaceutickej starostlivosti sa dosiahne lepšou edukáciu farmaceutov v oblasti klinickej psychiatrie a farmácie a využitím všetkých dostupných informácií zo zdravotného záznamu pacienta.

Kľúčové slová: farmaceutická starostlivosť, lekárenský softvér, antipsychotiká, antidepresíva, kardiovaskulárny systém, diabetes mellitus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities for improving pharmaceutical care for patients with mental disorders in public pharmacies

Statistical outputs on the number of examined patients in outpatient clinics and on the consumption of medicines used in the Slovak Republic indicate a high frequency of psychiatric patients in public pharmacies. The close correlation of mental disorders with cardiometabolic disorders requires the need for effective and high-quality pharmaceutical care for patients with mental disorders, as a pharmacist in a public pharmacy is involved in primary care. Increasing the quality and efficiency of pharmaceutical care will be achieved by better education of pharmacists in the field of clinical psychiatry and pharmacy and by using all available information from the patient´s medical record.

Keywords: pharmaceutical care, pharmacy software, antipsychotics, antidepressants, cardiovascular system, diabetes mellitus