Praktické lekárnictvo 2/2013

Možnosti prevencie a terapie dekubitov

PharmDr. Eva Kráľová, PhD., Bc. Zuzana Kulašníková

Dekubity sú chronické rany a sú zapríčinené stratou tkaniva v dôsledku ischémie, ktorá vzniká pôsobením tlaku. Dobrou starostlivosťou možno dekubitom predchádzať. Manažment pacientov s dekubitom zahŕňa celkovú liečbu vrátane vhodnej antibiotickej liečby a výživy, lokálne ošetrovanie dekubitu, podľa možností technikou vlhkej terapie a polohovanie. Vlhké hojenie rán nielen spoľahlivo absorbuje exsudáty, zabraňuje macerácii a iritácii jemných granulácií, epitelizácie a okolia rany, ale súčasne podporuje aj granulačný a epitelizačný proces, pričom pridané substancie môžu mať spoľahlivý dezinfekčný a analgetický efekt. U pacientov s infekciou v dekubite je nevyhnutná chirurgická terapia.

Kľúčové slová: dekubity, prevencia, možnosti terapie, vlhké hojenie rán.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opportunities for prevention and treatment of pressure ulcers

Pressure sores are chronic wounds and result from tissue loss due to ischemia from pressure. With the best of care pressure sores are preventable. Management of patients with pressure sores includes the treatment including adequate antibiotic therapy and nutrition, local ulcer treatment, preferably technique of wet therapy and positioning. Wet treatment of the wound can reliable absorb all excrets, can prevent maceration and irritation of wound adges and added substances has analgesic and desinfection effect. Granulation and epitelisation proces could be stimulated. In patients with infection in pressure sores the ulcer surgery is necessary.

Keywords: pressure sores, prevention, possibility of therapy, wet treatment of the wound.