Praktické lekárnictvo 4/2016

Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a ich použitie počas dojčenia

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová

Dojčenie a materské mlieko predstavuje najprirodzenejší a nákladovo najefektívnejší spôsob výživy dieťaťa v prvých mesiacoch života. Dojčenie má pozitívny vplyv nielen na dojčené dieťa, ale prináša benefity aj matke. Lieky, ktoré užíva dojčiaca matka, môžu prestupovať do materského mlieka a mať vplyv na dojčené dieťa. U matky môžu ovplyvňovať samotnú tvorbu materského mlieka. Dojčiace ženy často neužívajú predpísanú medikáciu alebo naopak, prestanú dojčiť, a to aj napriek tomu, že lieky nemusia byť prekážkou dojčenia. V poradenstve používania liekov dostupných bez lekárskeho predpisu je úloha farmaceuta veľmi významná. Článok podáva prehľad klasifikácií rizík liekov počas dojčenia a prehľad najčastejších zdravotných problémov a možnosti ich liečby liekmi dostupnými bez lekárskeho predpisu v období dojčenia.

Kľúčové slová: dojčenie, lieky dostupné bez lekárskeho predpisu, samoliečenie, farmaceut

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of over-the-counter medications in lactation

Breastfeeding and maternal milk is the most natural and cost-effective way of child nutrition in the first months of life. Breastfeeding has a positive impact on the nursing infant, and brings benefits also for mothers. Medicines given to nursing mothers can pass into maternal milk and affect the nursing infant. Medications can affect lactation as well. Nursing mothers often do not take their medications, or they stop breastfeeding, even when the medication is not contraindicated in lactation. The role of the pharmacist in counselling of using over-the-counter medicines in lactation is very important. The article reviews the medication risk classifications in lactation and the most common health problems and the options of treatment with non-prescription medications during lactation.

Keywords: lactation, over-the-counter medications, self-medication, pharmacist