Praktické lekárnictvo 1/2016

Liekopisná literatúra v Európe a na Slovensku

PharmDr. Tünde Ambrus, PhD., Lekáreň Sovanis, Šaľa

Práca prináša prehľad vývoja liekopisnej literatúry v európskom kontexte so zreteľom na územie Slovenska. Zvláštna pozornosť je venovaná vývoju v súvislosti s európskou integráciou Slovenska a zmenami liekovej legislatívy v nedávnej minulosti.

Kľúčové slová: vývoj liekopisov, Medzinárodný liekopis, Európsky liekopis, Slovenský liekopis, Slovenský farmaceutický kódex

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacopoeias in Europe and Slovakia

The paper is dedicated to the development of pharmacopoeias in European context, with regard to the territory of Slovakia. Special attention is paid to the development in connection with the European integration of Slovakia and recent changes of pharmaceutical legislation.

Keywords: development of pharmacopoeias, International Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, Slovak Pharmacopoeia, Slovak, Pharmaceutical Codex