Praktické lekárnictvo 1/2012

Liečba tabakovej závislosti a farmaceutická starostlivosť

doc. RNDr. Ján Majtás, CSc.

Tabaková závislosť predstavuje závažný zdravotný a spoločenský problém a má tendenciu narastať. V práci sa poukazuje na možné vplyvy fajčenia na zdravie a na súčasné možnosti liečby nikotinizmu. Upozorňuje sa na dôležité postavenie farmaceuta ako odborníka, ktorý prichádza denne do styku s pacientmi a v rámci dispenzačnej starostlivosti má ideálne postavenie na úspešné vyvíjanie protifajčiarskych aktivít.

Kľúčové slová: nikotinizmus, farmakologická a nefarmakologická liečba, farmaceutická starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of tobacco dependence and pharmaceutical care

The tobacco dependence is a serious health and social problem which tends to increase. The paper shows the possible effects of smoking on health and highlights the current treatment options for nicotinism. There is highlighted the important position of pharmacist as professional who comes in daily contact with people and is able within his dispensing care to perform successful anti-smoking activities.

Keywords: nicotinism, pharmacological and non-pharmacological treatment, pharmaceutical care.