Praktické lekárnictvo 1/2018

Liečba jaziev a popálenín

MUDr. Kristína Šuchaňová

Jazvenie kože ako odpoveď kože na inzulty rôzneho charakteru vrátane popálení, operačných rán, poranení, ale aj ochorení kože vedúcich k jazviacemu procesu predstavuje závažný terapeutický a kozmetický problém, mnohokrát výrazne negatívne ovplyvňujúci kvalitu života pacienta s jazvami. Nasledujúci text prináša prehľad mechanizmu vzniku jaziev, ich charakteristiky a hlavne liečebné možnosti zamerané na nechirurgické modality. Časť prehľadu je venovaná problematike popálenín, ktoré patria medzi najčastejšie úrazy vôbec.

Kľúčové slová: jazva, keloid, liečba, kolagén, popálenina, fibroblasty, kontraktúra

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Scar and burn injury therapy

Skin scarring in response to skin of various types including burns, operating wounds, injuries and skin disorders leading to the scarring process is a serious therapeutic and cosmetic problem, many times significantly affecting the quality of life of the patient with scars. The following text provides an overview of the mechanism of scar formation, its characteristics and especially the treatment options for non-surgical modalities. Part of the review is dedicated to the issue of burns belonging to the most common accidents at all.

Keywords: scar, keloid, therapy, collagen, burn injury, fibroblasts, contracture