Praktické lekárnictvo 4/2021

Kvalita života pacientov s celiakiou

PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD., Mgr. Eva Rusinková

Celiakia je jedným z najrozšírenejších chronických ochorení súvisiacim so stravovacími návykmi a požívaním určitého druhu potravín. Ide o diagnózu s genetickým podkladom, ktorá je ale doposiaľ diagnostikovaná len približne 1 z 9 postihnutých ľudí. Hlavným dôvodom vysokého čísla nediagnostikovaných pacientov je fakt, že celiakia má okrem intestinálnych príznakov aj mnoho iných, extraintestinálnych. Neskorá diagnostika ochorenia je tiež príčinou výskytu komplikácií. V posledných rokoch je snaha o cielený skríning diagnózy u príbuzných celiakálnych pacientov, čo by zlepšilo prognózy ochorenia. Doteraz jedinou známou účinnou liečbou tohto ochorenia je bezlepková diéta. Lepok, alebo glutén, je bielkovina obsiahnutá v pšenici a jej druhoch (špalda, kamut, tritikale), taktiež v raži a jačmeni, ktoré sú zvyčajne zakomponované do každodenného stravovania bežného človeka. Úplné vylúčenie týchto potravín zo stravovacieho režimu, čiže prísne dodržiavanie bezlepkovej diéty, znižuje alebo úplne odstraňuje výskyt symptómov, zlepšuje prognózu výskytu komplikácií a teda súčasne zlepšuje kvalitu života pacientov s celiakiou. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo analyzovať mieru kvality života pacientov s celiakiou so zameraním na kvalitu života v rôznych dimenziách.

Kľúčové slová: celiakia, kvalita života, bezlepková diéta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quality of life of patients with coeliac disease

Coeliac disease is one of the most common chronic diseases relating to eating habits and food consumption. It is a diagnosis with a genetic basis, which is so far diagnosed in only about 1 in 9 affected people. The main reason for the high number of undiagnosed patients is the fact, that coeliac disease has many other, extraintestinal symptoms in addition to intestinal symptoms. Late diagnostics of the disease is also the cause of complications. In recent years, there has been an effort to focus on screening the diagnostics of relatives of patients with coeliac disease in order to improve the prognosis of the disease. To date, the only known effective treatment for this disease is a gluten-free diet. Gluten is a protein, which is found in wheat and its species (spelled, kamut, triticale), as well as rye and barley, that is commonly incorporated into the daily diet of the average person. A strict adherence to a gluten-free diet, reduce or completely eliminates the incidence of symptoms, improves the prognosis of complications and thus at the same time improves the quality of life of patients with coeliac disease. The main aim of our research was to analyze the quality of life of patients with coeliac disease in a focus on a quality of life of different dimensions.

Keywords: coeliac disease, quality of life, gluten-free diet