Praktické lekárnictvo 4/2021

Hexavalentné vakcíny ako súčasť povinného očkovania detí

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Očkovanie je jednou z najefektívnejších metód predchádzania ochoreniam. Vďaka nemu sa podarilo potlačiť veľké množstvo ochorení prípadne úplne eradikovať ochorenia, ktoré v minulosti výrazne trápili ľudí a spôsobili množstvo úmrtí. Vďaka povinnému očkovaniu proti pravým kiahňam sa toto ochorenie podarilo úplne potlačiť. Medzi závažné ochorenia, ktoré spôsobujú vážne komplikácie či dokonca končia úmrtím patria aj diftéria, tetanus, čierny kašeľ, poliomyelitída, hepatitída B a infekcie spôsobené baktériou Haemophilus influenzae typu b. S týmito ochoreniami je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ročne spojených 1,2 miliónov úmrtí. Najúčinnejšou ochranou proti týmto ochoreniam je vakcinácia. V súčasnosti je vakcinácia proti týmto ochoreniam súčasťou pravidelného povinného očkovania detí. Na Slovensku sú registrované dve hexavalentné vakcíny od spoločnosti GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur. Článok sa venuje vývoju, základnej charakteristike, porovnaniu hexavalentných vakcín a ich možnosti súbežného podania s inými vakcínami.

Kľúčové slová: očkovanie, deti, hexavalentné vakcíny, charakteristika, význam

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hexavalent vaccines as a part of compulsory childhood vaccination

Being vaccinated is one of the most effective method of the disease prevention. Thanks to vaccination, many disease cases have declined or even the diseases which people suffered from in the past and resulted in death have been completely eradicated. By the mass vaccination against chickenpox, the disease was worldwide eradicated. Serious diseases resulting in mortality are also diphthia, tetanus, whooping cough, poliomyelitis, hepatitis B and Haemophilus influenzae type b infections. According to the WHO, there are 1.2 million death cases a year associated with these diseases. Vaccination is providing the best protection against these diseases. Vaccination against these diseases is nowadays a part of mandatory childhood vaccination. There are two registered hexavalent vaccines in Slovakia from GlaxoSmithKline and Sanofi Pasteur. The article is providing information about the development, basic characteristics and comparison of hexavalent vaccines, and co-administration with other vaccines.

Keywords: vaccination, children, hexavalent vaccines, characteristics, meaning