Praktické lekárnictvo 1/2015

Gastroezofageálny reflux u detí

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Reflux je spätný návrat obsahu žalúdka do pažeráka. U detí je to bežný fyziologický jav spojený s regurgitáciou. U novorodencov a dojčiat sa postupne s dozrievaním gastrointestinálneho traktu vytráca. Za patologických okolností môže opakovaný návrat kyslého obsahu žalúdka spôsobovať problémy a erózie na sliznici pažeráka. Patologický reflux sa prejavuje nielen gastrointestinálnymi, ale aj mimopažerákovými symptómami. K dispozícii sú moderné spôsoby diagnostiky a liečby patologického refluxu. Terapia refluxu spočíva predovšetkým v režimových a diétnych opatreniach, medikamentóznej liečbe a v odôvodnených prípadoch aj v chirurgickej liečbe. Vo farmakoterapii refluxu sa používajú blokátory protónovej pumpy, H2-antihistaminiká, prokinetiká, antacidá, u dojčiat umelé mliečne fomuly s antirefluxným účinkom. Lekárnik zohráva dôležitú úlohu pri konzultáciách a poradenstve na liečbu refluxu u detí.

Kľúčové slová: gastroezofageálny reflux, detský vek, režimové opatrenia, antirefluxná farmakoterapia, lekárnik.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastroesophageal reflux in children

Reflux, defined as the passage of gastric contents into the esophagus, is a normal physiologic event associated with regurgitation. Reflux disappears gradually with gastrointestinal development in infants and children. Pathological reflux can causes problems and oesophageal mucosal erosion. Pathological reflus demonstrates by gastrointestinal as well as extraoesophageal symptoms. Modern diagnostics and antireflux treatment methods are avilable. Antireflux therapy is primarily based on lifestyle and dietary modification, pharmacologic therapy and surgery in appropriate cases. Antireflux pharmacotherapy covers proton-pump inhibitors, H2-receptor blockers, prokinetics, antacids and antifeflux milk formulas for infants. Pharmacist play an important role in counselling on antireflux treatment in children.

Keywords: gastroesophageal reflux, childhood, lifestyle modification, antireflux pharmacotherapy, pharmacist.