Praktické lekárnictvo 1/2021

Farmakoterapia u seniorov v kontexte liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.

Farmakoterapiu v starobe najviac ovplyvňujú starobné a chorobné zmeny organizmu. Najväčším problémom je multimorbidita, ktorá má negatívny vplyv na elimináciu liekov, vznik nežiaducich účinkov a ich rozpoznanie. Pri užívaní liekov ľuďmi vo vyššom veku je potrebné brať do úvahy všetky tieto fakty. Výsledkom pôsobenia nepriaznivých faktorov na jedinca je patologické starnutie. Takýmto faktorom býva najčastejšie ochorenie, stúpa napríklad výskyt kardiovaskulárnych ochorení, nádorov, neurologických a pľúcnych ochorení. Na základe tejto skutočnosti stúpajú aj nároky na špecifickú farmakoterapiu a s ňou spojené problémy.

Kľúčové slová: farmakoterapia, senior, compliance, polymorbidita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy in the elderly in the context of medical and nursing care

Pharmacotherapy in old age is most influenced by old-age and disease changes in the body. The biggest problem in old age is multimorbidity, which has a negative effect on the elimination of drugs, the emergence of side effects and their recognition. All of these facts should be taken into account when taking medicines by the elderly. The effect of adverse factors on the individual is pathological aging. Such a factor is most often a disease. Nowadays, with the coming years, the incidence of cardiovascular diseases, tumors, neurological and lung diseases is increasing. Based on this fact, the demands for specific pharmacotherapy and related problems are also increasing.

Keywords: pharmacotherapy, senior, compliance, polymorbidity