Praktické lekárnictvo 2/2022

Farmakologicky navozené deprese

doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.

Užívání farmak hraje klíčovou roli v současné medicíně. Jejich užívání je spojeno s řadou benefitů, ale nelze opomenout ani fakt, že může pacienta i poškozovat. Spektrum nežádoucích účinků je široké stejně jako spektrum indikací. Mezi možná úskalí podávání farmak patří i riziko navození duševních obtíží, např. poruchy nálady. Depresivní symptomy nebo deprese samotná jsou popisovány např. při podávání kortikoidů, antiparkinsonik, antivirotik, ale i běžněji užívaných léčiv, jakými jsou betablokátory, statiny nebo opioidní analgetika. Nutno dodat, že rozvoj depresivní symptomatiky nepatří mezi typické nežádoucí účinky farmak, a tedy že s farmakogenně navozenou depresí se setkáváme poměrně vzácně. Kompletní výčet všech potencionálně rizikových farmak není možný a článek si klade za cíl popsat ty běžně užívané a nejlépe popsané.

Kľúčové slová: deprese, depresivní symptomy, kortikoidy, beta-blokátory, statiny, opiodní analgetika, antiparkinsonika, antiepileptika, interferony

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug-induced depression

Drug treatment plays a key role in modern medicine. Each use is associated with a number of benefits, but the fact that the patient may be harmed by the treatment cannot be overlooked. The spectrum of effects is as wide as the indication. Among the possible pitfalls of pharmacology include the risk of inducing mental difficulties, eg. a mood disorder. Depressive symptoms or depression itself are described, for example, with the administration of corticoids, antiparkinsonians, antivirals but also commonly used drugs such as beta-blockers, statins or opioid analgesics. It should be added that the development of depressive symptoms is not one of the various side effects of pharmacology and therefore that pharmacogenic induced depression is rare. Listing all potentially hazardous drugs is not possible and the article aims to describe those commonly used and best described.

Keywords: depression, depressive symptoms, corticoids, beta-blockers, statins, opioid analgesics, antiparkinsonian agents, anticonvulsants, interferons