Praktické lekárnictvo 2/2021

Farmakokinetické modelovanie III. Analýza vplyvu technologických modifikácií liekovej formy na osud liečiva v organizme

Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová. PhD., doc. Ing. Andrej Babinec, PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD.

Vo farmaceutickej praxi a výrobe liekov často dochádza k potrebe modifikovať zloženie pomocných látok. Je známe, že takáto modifikácia môže významne ovplyvniť koncentráciu liečiva v krvi, biologickú dostupnosť a terapeutickú účinnosť. V tejto súvislosti vzniká prirodzená otázka: Aký výrazný môže tento vplyv byť? Článok opisuje možný systémový prístup k získaniu odpovede na túto otázku na báze tzv. citlivostnej analýzy. Príspevok súčasne analyzuje podmienky, za ktorých možno kompartmentový model a s ním spojený simulačný experiment považovať za náhradu in-vivo experimentu.

Kľúčové slová: kompartmentový model, absorpcia, parametrická citlivosť, náhrada in-vivo experimentu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacokinetic modeling III

In the pharmaceutical praxis and the drug manufacturing often appears the need to modify the content of auxiliary substances. It is known that such a modification can significantly influence the drug concentration in the blood, bioavailability and the therapeutic effect. In relation to that the natural question may appear: How significant that influence may be? The paper describes a possible system-based approach to finding an answer to this question based the so-called sensitivity analysis. At the same time the paper analyses conditions under which the compartmental model and the related in-silico experiment may be considered as a surrogate of the in-vivo experiment.

Keywords: compartment model, absorption, parametric sensitivity, surrogate of in-vivo experiment