Praktické lekárnictvo 3/2020

Farmakokinetické modelovanie II.

Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., Ing. Marián Tárník, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD.

Článok sa venuje syntéze matematických modelov rôznych spôsobov aplikácie liečiva, ako teoretického základu in-silico modelovania vo farmaceutickom výskume. Zo syntetizovaných modelov sú odvodené rovnice pre výpočet najdôležitejších farmakokinetických parametrov. Je zdôraznený princíp ekvivalentných plôch a jeho význam pre návrh dávkovacích režimov. Princíp je ilustrovaný na príkladoch dlhodobej infúzie a intravenóznej opakovanej injekcie.

Kľúčové slová: farmakokinetické modely, spôsoby aplikácií liečiva, princíp ekvivalentných plôch

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacokinetic modeling II.

The paper is devoted to the synthesis of mathematical models of various ways of the drug application as a theoretical basis of the in-silico modelling in the pharmaceutical research. From the synthetized models are derived equations for calculation of the most important pharmacokinetic parameters. The principle of equivalent areas is emphasized as a basis for the design of application regimes. The principle is illustrated by examples of the long-lasting intravenous infusion and the repeated intravenous injection.

Keywords: pharmacokinetic models, ways of drug applications, principle of equivalent areas