Praktické lekárnictvo 4/2020

Extrakčné metódy v príprave liekových foriem I.

Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová. PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.

Predkladaná 1. časť témy je zameraná na fyzikálno-chemické aspekty vylúhovania rastlinných drog, kategorizáciu extrakčných metód a spôsoby izolácie účinných látok. Keďže kinetika a účinok liečivej látky závisí od jej prechodu cez biologické membrány, je táto problematika prirodzenou súčasťou textu. Predpokladá sa, že druhá časť bude venovaná konkrétnym liekovým formám - záparom, odvarom, tinktúram a extraktom.

Kľúčové slová: extrakčné metódy, fyzikálno-chemické vlastnosti, liekové formy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Extraction methods in the preparation of dosage forms I.

The presented 1st part of the topic is focused on physical and chemical aspects of the leaching vegetable drugs, categorization of extraction methods and ways of isolation of therapeutically active substances. Since the kinetics and performance of a therapeutic agent depends on its transfer through biological membranes this issue creates a natural part of this paper. The second part is supposed to be devoted to the particular dosage forms – infusa, decocta, tinctures and extracts.

Keywords: extraction methods, physical and chemical properties, dosage forms