Praktické lekárnictvo 2/2019

Dermálne polotuhé lieky I

Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.

Dermálne polotuhé lieky patria do kategórie topických liekov – názov pochádza z gréckeho slova „topikos“, čo znamená lokálny. Teda topická aplikácia predpokladá, že liečivo je podané miestne na kožu alebo mukóznu membránu a môže vyvolať miestny alebo systémový účinok, alebo oba. Sú to práve topické lieky pripravované magistra liter, ktoré účinne liečia rôzne povrchové zranenia, zápaly, natiahnuté šľachy a pod. Článok pojednáva výlučne o dermálnych polotuhých liekoch s miestnym účinkom, konkrétne o mastiach a krémoch, ich základoch a magistra liter receptúrach. Výhodou je, že takéto liečivo obchádza žalúdok a gastrointestinálny trakt a účinkuje prakticky okamžite. Nasledujúci článok bude venovaný gélom a pastám.

Kľúčové slová: masťové a krémové základy, masti, krémy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The dermal semisolid drugs – part I

The dermal semisolid drugs belong to the category of topical drugs – the term coming from the Greek word „topikos“ meaning local. Hence, the topical administration supposes that the drug is applied at a local place on the skin or mucosa membrane and may develop either local or systemic effect or both. Just the magistra liter topical drugs effectively curry many surface wounds, inflammations, stretched tendons etc. The paper deals exclusively with the locally acting dermal semisolid drugs, specifically the ointments and creams, their bases and the magistra liter recipes. Their advantage is that they avoid stomach and gastrointestinal tract and act virtually instantly. The follower of this paper will be devoted to the gels and pastes.

Keywords: ointments´ and creams´ bases, ointments, creams