Praktické lekárnictvo 1/2018

Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.

PharmDr. Jan Hašek

Basiscreme DAC (Cremor basalis DAC) je nově dostupný krémový základ povahy hydrofilního krému (typ emulze o/v), který slouží jako vehikulum pro magistraliter přípravu polotuhých topických přípravků. Má ambifilní charakter a je schopný pojmout jak látky hydrofilní, tak lipofilní bez narušení emulzního systému. Tento krémový základ je využíván v zahraniční receptuře a do určité míry jej lze označit jako univerzální neiontové vehikulum umožňující zapracování celé řady léčiv, včetně některých problematických látek a jejich kombinací. Pro obsáhlost textu je článek rozdělen do dvou částí, předmětem prvního sdělení je galenická charakteristika krémového základu Basiscreme DAC a možnosti využití v magistraliter přípravě na příkladech standardizovaných receptur.

Kľúčové slová: příprava magistraliter, ambifilní krémy, dermatologická receptura, lokální kortikosteroidy, DAC/NRF

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basiscreme DAC – a novel cream basis for extemporaneous preparation, part 1

Basiscreme DAC (Cremor basalis DAC) is a newly available cream basis with the character of a hydrophilic cream (an oil-in-water emulsion) that serves as a vehicle for extemporaneous preparation of semisolid topical products. It is of ambiphilic nature and thus can accommodate both hydrophilic and lipophilic substances without disturbing the emulsion system. This cream basis is used in foreign formulations and, to a certain degree, can be referred to as a universal non-ionic vehicle allowing to incorporate a whole range of medicines, including some problematic substances and their combinations. Due to its comprehensiveness, the article is divided into two parts, the first of which deals with the galenic characteristics of the Basiscreme DAC cream basis as well as the options for use in extemporaneous preparation through examples of standardized formulations.

Keywords: extemporaneous preparation, ambiphilic creams, dermatological formulation, topical corticosteroids, DAC/NRF