Praktické lekárnictvo 4/2012

Bandáže a ortézy členka a kolena

Mgr. Lucia Balcieraková

Poranenia kostí, kĺbov a svalov sú časté úrazy vznikajúce v domácnosti, záhrade a pri športovaní. Poranenia kĺbov vznikajú náhle alebo preťažením. Pritom môže dôjsť k natiahnutiu a roztiahnutiu väzov alebo k úplnej ruptúre. Väzy stabilizujúce kĺb sú funkčne alebo anatomicky spojené s kĺbovým puzdrom. Preto sa väzy a kĺbové puzdro často trhajú spolu, pričom hovoríme o roztrhnutí kĺbového puzdra a väzov. Medzi najčastejšie úrazy patrí podvrtnutie, vykĺbenie, zlomenie, pomliaždenie a natrhnutie. Následkom ruptúry väzov dochádza k subluxácii a luxácii kĺbu. Pri ťažkých poraneniach nie je možné kĺbom hýbať, ani ho zaťažiť. Na zmiernenie bolestí sa používajú ortézy členkového a kolenného kĺbu a preventívne sa používajú rôzne bandáže.

Kľúčové slová: bandáž členka, ortéza členka, bandáž kolena, ortéza kolena, kolenný kĺb, členkový kĺb.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ankle and knee bandages and orthoses

Injuries of bones, joints and muscles are common injuries occurring in the home, garden and during sport activity. Joint injuries occur suddenly or by overloading. This can cause the elongation and stretching of ligaments or a complete rupture of them. Joint stabilizing ligaments are functionally or anatomically related to the joint capsule. Therefore, the ligaments and joint capsule are often tearing along, and we are talking about rupture the joint capsule and ligaments. Among the most common injuries belong sprain, dislocation, fracture, contusion and laceration. As a result ligament rupture occur subluxation a joint luxation. In severe injuries, it is not possible to move the joint or encumber it. To relief pain are used ankle and knee orthoses, and as prevention a variety of bandages.

Keywords: bandage ankle brace ankle bandage knee, knee brace, knee joint, ankle joint.