Praktické lekárnictvo 4/2018

Analýza preskripcie liekov u pacientov s reumatoidnou artritídou

RNDr. Mária Kolesárová, PhD., PharmDr. Helena Štempeľová

Reumatoidná artritída patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim zápalovým polyartropatiám. Ide o autoimunitné chronické zápalové ochorenie, ktorého etiológia nie je presne známa. Výskyt reumatoidnej artritídy v populácii z roka na rok stúpa, pričom častejšie postihuje ženy v produktívnom veku. Reumatoidná artritída je častou príčinou invalidity a skrátenia dĺžky života pacientov, preto je kauzálna terapia pre daného pacienta nevyhnutná. Farmakoterapeutické postupy je potrebné navrhovať individuálne, s ohľadom na konkrétneho pacienta a aktivitu ochorenia. Cieľom práce bolo porovnanie informácií o farmakoterapii a základných farmakoterapeutických postupoch využívaných v liečbe reumatoidnej artritídy s údajmi o preskripcii antireumatík, ktoré sme získali z lekárskych predpisov z 5 verejných lekární v Košiciach za rok 2016. Liekom prvej voľby na terapiu reumatoidnej artritídy je metotrexát, ktorý bol najčastejšie predpisovaným liečivom v sledovanej skupine pacientov, pričom sa používal v monoterapii alebo v kombinácii s inými antireumatikami. Získanie celkového obrazu o farmakoterapii jednotlivých pacientov pravdepodobne umožní až zavedenie elektronického zdravotníctva, keďže v praxi si pacienti môžu vyberať predpísané lieky vo viacerých lekárňach.

Kľúčové slová: reumatoidná artritída, farmakoterapia, nesteroidné antiflogistiká, glukokortikoidy, chorobu modifikujúce lieky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Analysis of drug prescription in patients with rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritis belongs to the most frequent polyarthritis. It is autoimmune, chronic and inflammatory disease, which aetiology is not exactly known. The rheumatoid arthritis increases year over year, besides it affects more women in productive age than men. It is a frequent cause of disability and cuts down the length of life of patients, that why is the causal therapy very important for the specific patient. Proposed pharmacotherapeutic methods had to be modify individually with a focus on a specific patient and activity of disease. The aim of this thesis was to compare information about pharmacotherapy and basic pharmacotherapeutic methods used in the therapy of rheumatoid arthritis with summarized information about prescription of antirheumatics, which were collected from medical prescriptions from 5 public pharmacies in Kosice during the year 2016. Methotrexate is the drug of first choice for treatment of rheumatoid arthritis and it was the most prescription drug among the selected group of patients. Methotrexate was used in monotherapy or in combination therapy with other antirheumatics. Application of the electronic health will probably allow to get the whole view about pharmacotherapy of specific patients because the patients can choose a pharmacy where they could get prescribed medicine.

Keywords: rheumatoid arthritis, pharmacotherapy, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, disease modifying antirheumatic drugs