Praktické lekárnictvo 3/2020

Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Akútne infekcie horných dýchacích ciest (HDC) sú najčastejšie ochorenia, pri ktorých sa uplatňuje asistovaná samoliečba s účasťou lekárnikov. Článok opisuje klinické príznaky a diferenciálnu diagnostiku akútnych infekcií HDC. Súčasťou racionálnej samoliečby je včasná imunomodulácia s využitím podpory prirodzených protivírusových imunitných obranných mechanizmov v organizme, symptomatická liečba, hygiena nosovej dutiny spolu s režimovými a všeobecnými hygienickými opatreniami. Zinok má komplexné imunomodulačné a protivírusové účinky.

Kľúčové slová: respiračné infekcie, horné dýchacie cesty, bežné nachladnutie, imunomodulácia, zinok, samoliečba

Acute upper respiratory tract infections and its management

Acute upper respiratory tract (URT) infections are the most common diseases in which assisted self-medication is used with active participation of pharmacists. The article describes clinical signs and differential diagnosis of acute URT infections. The basis of rational management is early immunomodulatory treatment using support of body´s own natural antiviral immune mechanisms, symptomatic treatment, hygiene of the nasal cavity together with regime and general hygiene measures. Zinc has complex immunomodulatory and antiviral effects.

Keywords: respiratory infections, upper respiratory tract, common cold, immunomodulation, zinc, self-medication