Praktické lekárnictvo 4/2017

Novinky a trendy v antibiotické léčbě

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Současná antibiotické léčba je poznamenána rychle narůstající rezistencí mikroorganismů k antibiotikům.Kvalifikované odhady předpokládají, že v průběhu několika let může dojít k reálné krizi antimikrobní terapie, či dokonce k počátku postantibiotické éry.Vývoj nových antibiotik zdaleka nestačí adekvátně reagovat na měnící se epidemiologickou situaci, proto je snahou plně využít potenciál i starších přípravků.Zásadní ale je omezit nadměrnou spotřebu antibiotik a v indikovaných případech je podávat tak, aby byla minimalizována další rizika vzniku a šíření rezistence.Základní podmínkou uchování účinnosti antibiotik je znalost a respektování principů racionální antibiotické terapie.

Kľúčové slová: rezistence k antibiotikům, racionální antibiotické terapie, nová antibiotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News and trends in antibiotic therapy

Current antibiotic treatment is marked by a rapidly increasing resistance of microorganisms to antibiotics.Some educated estimates suggest that over several years can occur a real crisis of antimicrobial therapy, or even the beginning of the postantibiotic era.Developing new products is not enough to adequately respond to the changing epidemiological situation, therefore, it is an attempt to realize the full potential and older products.It is essential to reduce excessive consumption of antibiotics and in indicated cases administered them in such a way as to minimize the risk of a further spread of resistance.The basic condition for preserving the effectiveness of antibiotics is a knowledge and respect for the principles of rational antibiotic therapy.

Keywords: antimicrobial resistence, rational antibiotic therapy, new antibiotics