Pediatria pre prax 3/2015

Známy, ale vzácny patogén u novorodenca: Listeria monocytogenes

MUDr. Mária Füssiová, MUDr. Klaudia Demová, PhD., MUDr. Radka Lelovská, MUDr. Anna Mikovičová, PhD., RNDr. Judita Baloghová

Listerióza je infekčné ochorenie zvierat a ľudí vyvolané listériami, ktoré môže prebiehať pod rozmanitým klinickým obrazom. Zo siedmich existujúcich druhov listérií majú vplyv na človeka dva druhy, a to Listeria monocytogenesa Listeria ivanovii, väčšina infekcií je zapríčinená druhom Listeria monocytogenes. Hoci novorodenecká listerióza je relatívne vzácne ochorenie, ide o závažné ochorenie s vysokou mortalitou. Novorodenecká listerióza je klasifikovaná ako včasná a neskorá, v závislosti od začiatku príznakov infekcie. V období od roku 2004 do roku 2014 sa na Novorodeneckej klinike FNsP Nové Zámky narodilo 15 043 novorodencov. V sledovanom období sme zaznamenali dva prípady včasnej novorodeneckej sepsy spôsobenej L. monocytogenes. Incidencia novorodeneckej listeriózy na Novorodeneckej klinike FNsP Nové Zámky je 0,13 na 1 000 živonarodených. U jedného z novorodencov so včasným začiatkom listeriózy došlo k závažnej komplikácii – intraventrikulárnej hemorágii s následným rozvojom obštrukčného hydrocefalu. Ďalší novorodenec sa plne uzdravil.

Kľúčové slová: Listeria monocytogenes, včasná sepsa, novorodenec.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Known but rare pathogen in the newborn: Listeria monocytogenes

Listeriosis is an infectious disease of animals and humans caused by listeria, which has a variable clinical picture. Of seven existing species of Listeria, two species – Listeria monocytogenesand Listeria ivanovii– affect human, but most of infections is caused by Listeria monocytogenes. Although neonatal listeriosis is a relatively rare disease, it is serious with a high mortality. Neonatal listeriosis is classified as early and late, depending on the onset of symptoms of infection. 15,043 newborns were born in the period 2004 – 2014 at the University Hospital Nove Zamky, Clinic of Neontology. During this period, we have seen two cases of early neonatal sepsis caused by L. monocytogenes. The incidence of neonatal listeriosis in the Clinic of Neontology University Hospital Nove Zamky, is 0.13 per 1,000 live births. In one child with early onset neonatal listeriosis occurred serious complications – intraventricular hemorrhage with subsequent development of obstructive hydrocephalus. Another newborn has fully healed.

Keywords: Listeria monocytogenes, early sepsis, newborn.