Pediatria pre prax 5/2017

Závislosť od internetu u detí a adolescentov

MUDr. Zuzana Matzová, PhD., MUDr. Anna Surovcová, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Odkedy bol internet zavedený v mobilných telefónoch, je dostupný takmer všade a nepretržite a láka obrovskou, stále sa zvyšujúcou ponukou. S virtuálnym svetom sa v súčasnosti zoznamujú už predškoláci. Nadmerné používanie internetu poškodzuje fyzické a psychické zdravie človeka a môže viesť k vzniku psychickej závislosti. Ohrozené sú najmä deti a adolescenti, ktorých schopnosť kognitívnej kontroly je slabšia ako v dospelom veku. Mnohí rodičia nemajú pre svoje deti žiadne pravidlá pre využívanie aktivít virtuálneho sveta, mnohí dokonca cielene použijú tablety či mobily, aby svoje deti upokojili, namiesto toho, aby ich učili zvládať situácie a svoje emócie inak. Neuvedomujú si možné riziká poškodenia ich psychického vývinu, preto je potrebné viac ich o možných rizikách, ale aj preventívnych opatreniach edukovať.

Kľúčové slová: závislosť od internetu, nelátková závislosť, psychické poruchy, deti a adolescenti, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Internet dependence in children and adolescents

Since the internet has been introduced in mobile phones, it is available continuously almost everywhere, and brings a huge, ever-increasing offer. Nowadays already the pre-school children are experiencing the virtual world. Excessive use of the internet damages the physical and psychological health of the person and can lead to psychological addiction. Especially children and adolescents whose ability for cognitive control is weaker than in the adult age are at risk. Many parents have no rules for using virtual world activities for their children, many even use tablets or mobiles to calm their children instead of teaching them to manage situations and emotions differently. They are not aware of the possible risks of harming their mental development, so they need to be educated more about the possible risks and precautions.

Keywords: internet dependence, non-substance addiction, mental disorders, children and adolescents, prevention