Pediatria pre prax 5/2014

Závažné následky pneumokokovej meningoencefalitídy

MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Jaroslava Duchoňová

Autori uvádzajú kazuistiku 1-ročného chlapca po prekonaní závažnej meningoencefalitídy s nepriaznivým priebehom, s následným rozvojom apalického stavu. Ako etiologické agens bol dokázaný Streptococcus pneumoniae, preventabilný sérotyp 19F. Z anamnézy sa zistilo, že dieťa nebolo očkované na žiadosť rodičov. Cieľom je upozorniť na dôležitosť očkovania a na zodpovedné zvažovanie kontraindikácií očkovania.

Kľúčové slová: invazívne pneumokokové ochorenia, meningoencefalitída, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Severe consequences of pneumococcal meningoencephalitis

We present a case report of 1-year old boy with severe meningoencephalitis and consequent development of apallic syndrome. Preventable serotype 19F of Streptococcus pneumoniaehas been confirmed as etiologic agens. Personal history revealed that the child was not vaccinated due to parental refusal. Our goal is to point out importance of vaccination and responsible consideration of contraindication of immunization.

Keywords: invasive pneumococcal infections, meningoencephalitis, vaccination.