Pediatria pre prax 4/2022

Výživa dieťaťa s neurologickým ochorením z pohľadu gastroenterológa

MUDr. Iveta Valachová

Deti s neurologickým postihnutím majú časté problémy s enterálnou výživou a často sa u nich vyskytujú rôzne gastrointestinálne problémy, ktoré vyúsťujú do malnutrície, porúch rastu a znižujú kvalitu života. Zhodnotenie stavu antropometrických ukazovateľov a stavu výživy je prvým krokom vyšetrenia u týchto detí. Ostatné odporúčania preferujú včasné začatie liečby týchto detí, aby sa zabránilo následkom podvýživy. Vysoký výskyt gastrointestinálnych komplikácií u detí s neurologickým postihnutím je veľmi častý a treba ho hodnotiť v súlade s nutričným stavom. Je nutné priebežné sledovanie, monitorovanie a hodnotenie efektu gastrointestinálnych a nutričných opatrení.

Kľúčové slová: deti s neurologickým postihnutím, gastrointestinálne komplikácie, hodnotenie stavu výživy, enterálna výživa

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Nutrition in children with neurological disability from gastroenterologist` view

Children with neurological disability have feeding difficulties and gastrointestinal symptoms commonly resulting in growth failure and malnutrition, with reduced quality of life. Assessment of anthropometrics and nutritional status is the first step in clinical nutritional evaluation of these children. The most recent guidelines recommend early nutritional assessment and intervention to prevent malnutrition. Gastrointestinal disorders are very common in children with neurological disabilities and should therefore be considered together with the nutritional status. The patient s response to nutritional and gastrointestinal intervention should be carefully monitored.

Keywords: children with neurological disabilities, gastrointestinal complications, nutritional assessment, enteral nutrition