Pediatria pre prax 5/2014

Vývojové poruchy řeči

Mgr. Irena Preissová

Vývojové poruchy řeči představují skupinu řečových poruch, které vzniknou v průběhu vývoje plodu, v perinatálním nebo postnatálním období dítěte do 1. roku věku. Pokud nejsou dobře a včas diagnostikovány, mohou přetrvávat, anebo se zhoršovat v dalším období až do dospělosti. Stav verbální komunikace ovlivňuje dítěti i jeho optimální psychický vývoj, dosažené vzdělání a do budoucna i profesní volbu.

Kľúčové slová: dyslalie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, verbální dysfluence, vývojová dysartrie.

stiahnuť celý článok v pdf

Developmental language disorders

Developmental language disorders is a group of speech disorders that arise during fetal development in the perinatal period, postnatal period of a child in its 1st year of age, or are specific individual periods during the speech development of the individual. If they are not diagnosed successfully right in time, they may persist or worsen in the next period up to adulthood. State of verbal communication affects the child´s optimal mental development, attained education and his/her future career choice.

Keywords: dyslalia, delayed speech development, developmental dysphasia, verbal dysfluency, developmental dysarthria.