Pediatria pre prax 4/2011

Vývinové poruchy reči u detí – nové intervenčné prístupy v ranom veku

PhDr. Zuzana Oravkinová

Nové poznatky o ontogenéze reči dieťaťa umožňujú ranú identifikáciu detí ohrozených závažnou poruchou – narušeným vývinom reči. Donedávna nebola takáto raná diagnostika možná vzhľadom na absenciu spoľahlivých nástrojov vhodných pre raný vek. Predpokladalo sa tiež, že ak dieťa do 3 rokov nehovorí, ide len o širšie pásmo vývinovej normy a dieťa svoje zaostávanie spontánne dobehne. Mnohé deti s oneskoreným a rizikovým vývinom reči preto ostávali bez potrebnej starostlivosti. Logopedický, lingvistický a psychologický výskum posledných rokov však ponúka nové a dôkazmi podložené vedomosti o rizikových znakoch vyvíjajúcej sa detskej reči a o nových metódach ranej diagnostiky, prevencie a terapie.

Kľúčové slová: narušený vývin reči, oneskorený vývin reči, raná intervencia, rizikové znaky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Developmental speech and language disorders in children – new intervention approaches in early age

New knowledge about speech and language development offer us possibilities for early identification of children at risk for serious developmental disorder – specific language impairment. Until recently, such an early screaning was not possible as there were no reliable diagnostic tools suitable for early ages. Also, there was a presupposition that late onset of speech and language after 3 years of age still represents a normal language development but at the edge of normal distribution and that these children will later spontaneously catch up with their peers. Many children with late and risk development of speech and language were then left without necessary intervention. However, recent speech/language, psychological and linguistic research provides us with new and evidence-based knowledge about the signs of risk development of speech and language in young children and about new methods of early diagnostics, prevention and therapy.

Keywords: specific language impairment, late onset of speech and language development, early intervention, risk factors.