Pediatria pre prax 1/2012

Výskyt rotavírusových infekcií v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Zisťovali sme mieru laboratórne potvrdených rotavírusových (RV) etiológií na prípadoch akútnej gastroenteritídy (GE) u detí do 5 rokov veku v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast počas rotavírusovej sezóny, zároveň klinickú závažnosť prípadov rotavírusových gastroenteritíd diagnostikovaných v primárnej praxi. Získané údaje boli od 433 detí, 9,7 % detí bolo zaočkovaných. Významne nižší podiel RVGE bol u zaočkovaných detí (9,5 % vs. 34,5 %, p < 0,001), ani jedno zaočkované dieťa nebolo vzhľadom na mierny klinický priebeh infekcie hospitalizované. Hospitalizovaných bolo 9,0 % detí, štatisticky viac pri RVGE než pri GE inej etiológie (18,8 % vs. 4,5 %, p < 0,001). Z detí, ktoré akvirovali RVGE v prvom roku života bola hospitalizovaná tretina detí. Pri hodnotení závažnosti ochorenia (Clark, Vesikari) boli RVGE významne závažnejšie oproti GE bez rotavírusov (p < 0,001).

Kľúčové slová: rotavírus, gastroenteritída, hospitalizácia, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rotaviral infection and primary care pediatrician practice

We investigated the laboratory-confirmed rotavirus (RV) aetiology rate in cases of acute gastroenteritis (GE) in children below 5 years of age in primary paediatric practices during the rotavirus season, together with the clinical severity of rotavirus-related cases of gastroenteritis diagnosed in primary practice. The data were collected from 433 children, of which 9.7% were vaccinated. A significantly lower proportion of RGVE was reported in vaccinated children (9.5% vs 34.5%, p<0,001); none of the vaccinated children was admitted to hospital due to mild clinical symptoms. Admission to hospital was recorded in 9.0% of children, significantly more children with RGVE as compared with GE of other aetiology (18.8% vs 4.5%, p<0,001). Of children who acquired RVGE in the first year of their life, one third underwent hospitalisation. When evaluating the disease severity (Clark, Vesikari) RVGE cases were significantly more severe as compared with non-rotavirus GE cases (p<0,001).

Keywords: rotavirus, gastroenteritis, hospitalization, vaccination.