Pediatria pre prax 4/2015

Výskyt pneumokokových pneumónií u hospitalizovaných pacientov v súčasnosti

MUDr. Ivana Gondová, MUDr. Branko Takáč

V článku je predložená analýza údajov u 27 detí od 1 do 5 rokov, ktoré boli hospitalizované v rokoch 2012 – 2014 s diagnózou bronchopneumónie. Od roku 2009 je zavedené očkovanie 7- a následne 13- a 10-valentnou vakcínou proti pneumokokom. Cieľom práce bolo zistiť, či očkovanie zmenilo podiel pneumokokových infekcií u hospitalizovaných pacientov. Bakteriálnych pneumónií v súbore bolo 40 %, z toho viac ako polovica je pneumokoková. Pneumónie spojené so záchytom Streptococcus pneumoniaesa spájali s najdlhšou hospitalizáciou, prítomnosťou závažných komplikácií, nutnosťou použitia kyslíkovej liečby a hospitalizáciou na oddelení JIS. Predstavujú až 2/3 z celkového počtu pneumónií liečených v nemocničnom prostredí.

Kľúčové slová: pneumónia, Streptococcus pneumoniae, očkovanie, sérotypizácia, komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The incidence of pneumococcal pneumonia in hospitalized patients at present

In the article is presented analysis of data in 27 children aged 1-5 years, hospitalized in 2012-2014 with a diagnosis of bronchopneumonia. Since 2009 has been using vaccination 7 and then 10 and 13 valent pneumococcal vaccine. The goal of this article was to determine, if vaccination altered the proportion of pneumococcal infections in hospitalized patient. Incidence of bacterial pneumonia was 40% in a set, of which more than half are pneumococcal (25-30%). Pneumonias associated with confirmation of Streptococcus pneumoniaeare jointed with the longest hospitalization, presence of serious complications, requiring the use oxygen therapy and hospitalization in the ICU department. Pneumococcal pneumonia represent 2/3 of the total number pneumonia treated in a hospital environment.

Keywords: pneumonia, Streptococcus pneumoniae, vaccination, serotyping, complications.