Pediatria pre prax 6/2011

Vyšetrenie funkcie obličiek u dojčiat a detí

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Viktor Jankó, MUDr. Katarína Babinská

Zdravé obličky sa zúčastňujú na udržovaní homeostázy vylučovaním odpadových látok metabolizmu tvorbou moču, regulujú vodnú a elektrolytovú bilanciu organizmu a tiež produkujú hormóny, ktoré kontrolujú rôzne telesné funkcie. Posúdenie činnosti obličiek u dojčiat a detí naráža na problémy spojené s nezrelosťou funkcie orgánu ako aj s technickými ťažkosťami pri zbere moču. Cieľom článku je podať prehľad o základných testoch, ktoré umožnia pediatrickej praxi hodnotiť zdatnosť funkcií obličiek u dojčiat a detí.

Kľúčové slová: renálna funkcia, glomerulárna filtrácia, koncentračná schopnosť, proteinúria

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of renal function in infants and children

Healthy kidneys are involved in maintenance of body fluid homeostasis, excretion of waste products of intermediate metabolism by urine production and regulation of water and electrolyte balance. They also produce hormones that control various body functions. Assessment of renal functions in infants and children faced with problems related to immaturity as well as to technical difficulties in collecting urine. The aim of the article is to provide an overview of basic tests, which allow evaluating renal function in pediatric practice.

Keywords: renal function, glomerular filtration rate, urine concentration, proteinuria