Pediatria pre prax 3/2020

Vrodený syndróm dlhého QT intervalu

MUDr. Jaroslav Tomko, MUDr. Marko Bjeloševič, MUDr. Michal Chalupka, MUDr. Viera Illíková, PhD.

Vrodený syndróm dlhého QT intervalu (z angl. long QT syndrome – LQTS) je najčastejšie sa vyskytujúcim primárnym kardiálnym arytmickým syndrómom. Ochorenie sa typicky prejavuje predĺžením korigovaného QT intervalu na elektrokardiograme (EKG), čo môže byť u niektorých jedincov asociované so vznikom malígnej komorovej arytmie až náhlym kardiálnym úmrtím. Cieľom tohto článku je poukázať na dôležitosť včasnej diagnostiky LQTS ako nástroja primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti.

Kľúčové slová: vrodený arytmický syndróm, elektrokardiogram, náhla kardiálna smrť, betablokátory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Congenital long QT syndrome

Congenital long QT syndrome (LQTS) is the most prevalent primary cardiac arrhythmia syndrome. Typical presentation includes prolonged QT interval on electrocardiogram, which can be in some individuals associated with malignant ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. This article emphasizes the importance of setting up an early diagnosis of LQTS as a tool for primary prevention of sudden cardiac death.

Keywords: congenital arrhythmia syndrome, electrocardiogram, sudden cardiac death, beta-blockers