Pediatria pre prax 2/2015

Vrodená eventrácia bránice – kazuistika

MUDr. Nadežda Višňovcová, doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD., doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof., MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

V klinickej praxi sa stretávame s prípadmi novorodencov, u ktorých sa bezprostredne alebo krátko po narodení rozvinie respiračná insuficiencia. Vo väčšine prípadov myslíme na pľúcne postihnutie, netreba však zabudnúť aj na niektoré zriedkavé vrodené ochorenia postihujúce bránicu. V uvedenej kazuistike autori prezentujú prípad termínového novorodenca z nekomplikovanej gravidity s rozvojom respiračnej insuficiencie po narodení. Pomocou štandardných zobrazovacích vyšetrení bola diagnostikovaná zriedkavá vrodená anomália – eventrácia bránice. Vzhľadom na klinickú symptomatológiu bola indikovaná chirurgická liečba – plikácia bránice. Vďaka pokrokom v miniinvazívnej chirurgii, spojenej s mnohými benefitmi pre pacienta, bolo dieťa operované torakoskopickým prístupom s veľmi dobrým efektom.

Kľúčové slová: respiračná insuficiencia, eventrácia bránice, plikácia, torakoskopia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Congenital eventration of diaphragm – case report

In clinical practice we encounter cases of neonates, who immediately or shortly after birth develop respiratory insufficiency. In most cases, we think of pulmonary involvement, but we have to think also on some rare congenital diseases affecting the diaphragm. In the case report, the authors present a case of term infant from uncomplicated pregnancy, who developed respiratory insufficiency after the birth. Using standard imaging studies, there was diagnosed a rare congenital anomaly eventration of the diaphragm. Because of clinical symptomatology, there was indicated surgical treatment – plication of the diaphragm. Due to advances in minimally invasive surgery, associated with many benefits for the patient, the child was operated by thoracoscopic approach with very good effect.

Keywords: respiratory insufficency, eventration of diaphragm, plication, thoracoscopy.