Pediatria pre prax 4/2014

Vnútorné ovzdušie (indoor air) v školskom prostredí a vplyv na zdravie detí

MUDr. Daniela Krajčová, Mgr. Diana Vondrová, RNDr. Katarína Hirošová, prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

Čoraz viac pozornosti sa venuje hodnoteniu kvality nielen vonkajšieho, ale aj vnútorného ovzdušia (indoor air). Keďže deti trávia veľkú časť svojho času v školskom prostredí, viacero štúdií sa zameriava práve na monitoring vnútorného ovzdušia v školských zariadeniach. Tieto štúdie potvrdili priamy vzťah medzi jeho nedostatočnou kvalitou a výskytom astmy a iných respiračných ochorení detí. Medzi najrizikovejšie škodliviny vnútorného ovzdušia patria prachové častice, anorganické a prchavé organické zlúčeniny, zložky tabakového dymu, plesne a roztoče. Zabezpečenie zdravého prostredia škôl by malo byť jedným zo základných postupov ochrany a podpory telesného a duševného zdravia a rozvoja detí.

Kľúčové slová: deti, vnútorné ovzdušie, školské prostredie, astma, alergie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indoor air in school environment and the impact on children’s health

More attention is paid to assessing the quality of not only outdoor but also indoor air. Since children spend large part of their time at schools, several studies are aimed at indoor air monitoring in schools. These studies confirmed association between poor quality of indoor environment and the incidence of asthma and other respiratory diseases of children. The most serious indoor air pollutants includes dust particles, inorganic and volatile organic compounds, components of tobacco smoke, mold and dust mites. Providing healthy school environment should be one of the basic methods to protect and support physical and mental health and development of children.

Keywords: children, indoor air, school environment, asthma, alergie.