Pediatria pre prax 6/2020

Vitamín D – podávame ho správne?

MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

V minulosti bol výskyt rachitídy pomerne častý. V posledných rokoch sa karenčná rachitída vďaka desaťročia trvajúcej celoplošnej suplementácii vyskytuje u nás len sporadicky. Z globálneho hľadiska však deficit vitamínu D a manifestná rachitída ešte stále predstavujú závažný medicínsky problém. V poslednom desaťročí sa významne zmenil pohľad na úlohu vitamínu D. Aj vzhľadom nato sa vo zvýšenej miere začala vyšetrovať koncentrácia vitamínu D v populácii a boli upravené referenčné hodnoty pre kalcidiol (norma nad 30 ng/ml, insuficiencia 20 – 30 ng/ml a deficit pod 20 ng/ml). V detskej populácii nastalo vyprofilovanie skupín detí rizikových z možného nedostatku vitamínu D, u ktorých je nevyhnutná substitúcia podľa kalcidiémie. Za najohrozenejšiu skupinu sa považujú deti s malabsorpčným syndrómom či deti dlhodobo liečené glukokortikoidmi. Posledné odporúčania pre prevenciu a liečbu vitamín D deficitnej rachitídy (Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets) boli publikované v roku 2016. Po 3-mesačnej liečbe v dávke závislej od veku dieťaťa sa pokračuje v preventívnom podávaní. Samozrejmosťou je adekvátny príjem vápnika. Práve spomínaný konsenzus si dal za cieľ navrhnúť riešenia na zlepšenie celosvetovo prítomného deficitu vitamínu D. Jednou z možností by mohla byť fortifikácia potravín.

Kľúčové slová: vitamín D, hypovitaminóza D, kalcidiol, denná dávka cholekalciferolu

Vitamin D – Do we administer it correctly?

In the past, the occurrence of rickets was relatively frequent, however, in recent years. Thanks to decades of nationwide supplementation, rickets occurs only sporadically in our country. From a global point of view, vitamin D deficiency and rickets still represent a serious medical issue. Over the last decade, the view of the role of vitamin D has significantly changed. Due to this, the concentration of vitamin D in the population was largely investigated. The reference range for calcidiol was modified (norm above 30 ng/ml, insufficiency 20–30 ng/ml and deficiency below 20 ng/ml). In the pediatric population, groups of children at risk of possible vitamin D deficiency who need substitution according to calcidemia, have been profiled. The most endangered group are considered to be children with malabsorption syndrome or children treated with glucocorticoids for a long time. The latest recommendation for the prevention and treatment of vitamin D deficiency rickets (Global Consensus Recommendation on Prevention and Management of Nutritional Rickets) were published in 2016. After 3 months of treatments in age-dependent dose, preventive administration is continued as well as adequate calcium intake is maintained. This consensus mentioned above has proposed solutions to improve the worldwide vitamin D deficiency. One of the options might be to fortification of food.

Keywords: vitamin D, hypovitaminosis D, calcidiol, daily dose of cholecalciferol